Idź do

Zadania ochronne na lata 2024-2025

Do czasu uchwalenia planu ochrony obowiązującym dokumentem są Zadania ochronne na lata 2024-2025 ustanowione Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2024 – 2025.

Projekt planu ochrony

Od 28 sierpnia do 20 września 2023 r.  będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Planu Ochrony Parku Narodowego "Ujście Warty". 

W tym czasie można składać wnioski i zastrzeżenia do tego dokumentu. Ogłoszenie Dyrektora Parku oraz treść formularza z uwagami poniżej.

Konsultacje społeczne Planu Ochrony

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac nad projektem Planu ochrony dla Parku Narodowego „Ujście Warty”, Zespół autorski konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gorzowie Wlkp. zaprasza na dwa spotkania konsultacyjne poświęcone omówieniu i przedyskutowaniu założeń tego dokumentu.

Pierwsze spotkania (prezentacja celów i założeń ochrony) odbędą się:
 • 7 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Witnica Plac Andrzeja Zabłockiego 6,
 • 7 sierpnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (pok. 48) Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2,
 • 8 sierpnia o godz. 10:00 w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego "Ujście Warty" w Słońsku, ul. 3 Lutego 90,
 • 8 sierpnia o godz. 13.00 w barku przy stadionie w Kompleksie Sportowo - Rehabilitacyjnym w Górzycy ul. Różana 41.
Drugie spotkania (prezentacja projektu rozporządzenia) odbędą się:
 • 17 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Witnica Plac Andrzeja Zabłockiego 6,
 • 17 sierpnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (pok. 48) Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2,
 • 18 sierpnia o godz. 10:00 w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego "Ujście Warty" w Słońsku, ul. 3 Lutego 90,
 • 18 sierpnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w Górzycy ul. Polna 8/1.
Zakładamy, że każde ze spotkań potrwa ok 2 godzin. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w ww. spotkaniach (ze wskazaniem miejsca) e-mailem na adres: zarzad@nfos.org.pl w terminie do 1 sierpnia 2023 r.

autor: Zespół autorski konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gorzowie Wlkp., data: 2023-07-28

Pierwszy projekt plany ochrony

Pierwszy projekt planu ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty” wraz z projektem rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Ujście Warty” powstał w 2015 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planów ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz obszaru PLC 080001 „Ujście Warty”” współfinansowanego ze środków POIiŚ w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-278/10 z dnia 25.01.2011 roku. Projekt ten nie został wprowadzony w życie.

Aktualizacja planu ochrony

Park Narodowy „Ujście Warty” realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie uzupełniające do Projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, numer umowy POIS.02.04.00-00-0001/19 z dnia 02.04.2020 roku, dofinansowanie 85%, oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dofinansowania nr 1493/2020/Wn-04/OP-IN-YS/D z dnia 17.07.2020 roku, stanowiącej 15% wartości projektu. Termin zakończenia projektu zaplanowany jest na 31.12.2023 roku.

Celem projektu jest opracowanie 8 operatów uzupełniających oraz aktualizujących dane pozyskane podczas realizacji pierwszego projektu planu ochrony w latach 2011-2015, przeprowadzenie konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu planu ochrony oraz przygotowanie Rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Ujście Warty”. Opracowania, które powstaną w ramach realizacji przedsięwzięcia to:
 1. Operat hydrologiczny,
 2. Operat drogowo-mostowy,
 3. Weryfikacja i aktualizacja stanu ewidencji gruntów,
 4. Aktualizacja opisu przebiegu granic Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz jego otuliny,
 5. Opracowanie strategii zwalczania gatunków inwazyjnych,
 6. Uzupełnienie Projektu Planu Ochrony o nowo stwierdzone gatunki,
 7. Charakterystyka i ocena uwarunkowań społeczno-gospodarczych w kontekście potencjalnych konfliktów na linii ochrona przyrody – gospodarka,
 8. Plan zarządzania ekosystemami leśnymi.

Aneks

Park Narodowy „Ujście Warty” dnia 11.08.2022 roku podpisał aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/19-01 do Umowy o dofinansowanie, zwiększający dofinansowanie w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiących 85% finansowania projektu. Finansowanie projektu zostało zwiększone z powodu podniesienia kosztów realizacji przedsięwzięcia na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadań w ramach projektu. Wartość całkowita projektu zwiększyła się z 1 381 290 zł do 1 494 450 zł.

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania planu ochrony

Dnia 23.05.2022 roku, w związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00.0001/19 „Opracowanie uzupełniające do Projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty””, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) oraz na podstawie § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794) oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029), Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Przetarg

Dnia 3 listopada 2021 roku zostało ogłoszone pierwsze postępowanie przetargowe nr O.3500.7.2019 „Opracowanie uzupełniające do Projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty””. Postępowanie to zostało unieważnione z dniem 30 grudnia 2021 roku z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

Dnia 25 stycznia 2022 roku zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe nr O.3500.7.2019/2 pn. „Opracowanie uzupełniające do Projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty””. Postępowanie zostało zakończone 7 marca 2022 roku.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku zostały podpisane umowy na wykonanie zamówienia w zakresie dwóch części postępowania z Wykonawcą. Wyłoniony Wykonawca to Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 13, w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Państwowym Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Raszynie przy ulicy Leśników 21.