Idź do

Najczęściej załatwiane sprawy

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 13:00 do 15:00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie, tel. +48 95 752 40 27.
Dyżury konserwatorów obwodów ochronnych:

wtorek: w godzinach 13:00-15:00
czwartek: w godzinach 8:00-10:00

Spotkania po uprzednim umówieniu telefonicznym. 
Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na oficjalnej stronie internetowej Parku Narodowego „Ujście Warty” lub na stronie BIP, należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie.

Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie informuje, iż obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu osoby proszącej o jej udostępnienie. Udostępnianie informacji publicznej w podanym trybie następuje na wniosek tej osoby, niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie podanym powyżej, zawiadamia się, w tym terminie, osobę zainteresowaną, podając powody opóźnienia oraz termin, w jakim udostępni informację.
Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie przyrody Parku dla niekomercyjnych potrzeb, jest dozwolone wyłącznie z dróg, ścieżek  i obiektów udostępnionych dla turystów. Nie wymaga też wnoszenia żadnych opłat. Przypominamy jednak, że wznoszenie ukryć, czatowni i innych obiektów służących obserwacji zwierząt  ich fotografowania wymaga zgody Dyrektora Parku.

Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach handlowych wymaga zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty. Dzienna opłata za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów profesjonalnych i handlowych jest umowna i ustalana z Dyrektorem Parku.                                                  
W przypadku filmowania lub fotografowania poza szlakami turystycznymi Dyrektor Parku może też wyznaczyć przewodnika. Opłata za wynajęcie przewodnika oraz przygotowanie miejsc do filmowania i fotografowania jest umowna i uzależniona od zakresu prac. 

Podstawa prawna
Możliwość pobierania ww. opłat jest zgodna z zapisami zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późniejszymi zmianami). Za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Udostępnianie, zgodne z definicją z ww. ustawy, oznacza umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego.  Opłaty, o których mowa, są przychodami parków narodowych i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.
Chcesz zamówić zajęcia edukacyjne? Wycieczkę po Parku?

Rezerwacja telefoniczna +48 95 752 40 26 
Zajęcia edukacyjne odbywają się w dni robocze w godz. 8:00-15:00.

Polecamy wcześniej zapoznać się z ofertą Ośrodka Edukacyjnego w Chyrzynie oraz ofertą Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku.
Jeżeli na terenie Parku zauważysz martwe/ranne zwierzę, przekaż informację pracownikom Parku (zespół ds. ochrony przyrody i monitoringu 95 75240 27  lub przyroda@pnujsciewarty.gov.pl). Prosimy nie zbliżać się do zwierzęcia i nie dotykać go.

Jeżeli jednak zwierzę zostało znaleziona poza granicami Parku, należy skontaktować się z właściwym dla organem samorządu terytorialnego (np. z urzędem miasta bądź urzędem gminy), co wynika z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (rozdz. 2 art. 7).

Uprzejmie informujemy, że Park Narodowy "Ujście Warty" nie przyjmuje ani nie zajmuje się zabieraniem rannych zwierząt z terenów położonych poza  granicami jego obszaru. Park nie jest ośrodkiem rehabilitacyjnym oraz tego typu działania (przewożenie lub opieka nad rannym zwierzęciem etc.) wykraczają poza jego kompetencje.
Jeżeli jesteś świadkiem naruszania przepisów lub innych niewłaściwych zachowań na terenie Parku, poinformuj Straż Parku.

Posterunek Straży Parku:

adres: Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca,
tel. +48 95 752 40 27, +48 609 226 820, +48 609 226 040,
e-mail: straz@pnujsciewarty.gov.pl.
Informacje turystyczne:

Informacje o Znajdziesz je w zakładce Wędkarstwo.

Informacje dotyczące zasad i miejsc wędkowania w Parku można uzyskać telefonicznie:

  • w zespole ds. ochrony przyrody i monitoringu tel. +48 95 752 40 27 w. 227; 
  • w Straży Parku: tel. +48 95 752 40 27; 
  • w zespole ds. edukacji i udostępniania: tel. +48 95 752 40 26. 
Chcesz odbyć praktykę studencką lub bezpłatny staż w parku Narodowym „Ujście Warty”?

Oto co należy zrobić:
napisz na adres sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl.
w wiadomości podaj kierunek studiów oraz preferowany zakres praktyk (np. ochrona przyrody, edukacja, turystyka).
Zadeklaruj w jakim terminie chcesz odbyć praktykę i jak długo ma ona trwać. 
W przypadku pozytywnej odpowiedz, zostaniesz odesłany do konkretnego pracownika, który udzieli bardziej szczegółowych odpowiedzi. Wówczas zostanie też ustalony indywidualny program praktyki.

Uwaga! Park ma niewielkie możliwości w udostępnianiu studentom pokoi gościnnych. Dlatego, jeżeli uzależniasz odbycie praktyki w Parku od możliwości wynajęcia u nas pokoju gościnnego, zapytaj o taką możliwość już w podaniu wstępnym. 

Informujemy, że Park Narodowy „Ujście Warty” nie organizuje płatnych praktyk i staży. Staż można odbyć w Parku np. po skierowaniu z Urzędu Pracy, gdy wynagrodzenie stażyście wypłaca Urząd Pracy lub w ramach innych programów zewnętrznych (np. organizowanych przez uczelnie).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępniania zdjęć i logo znajdziesz w zakładce Do pobrania.
Na wykonywanie badań naukowych, prac magisterskich i licencjackich na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" wymagana jest zgoda Dyrektora. Jednym z warunków jej uzyskania jest wypełnienie Karty Badań Naukowych (do pobrania poniżej). Osoba, która uzyska zgodę na prowadzenie badań na terenie Parku, jest zobowiązana posiadać imienne zezwolenie. W uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem zgody na prowadzenie badań, Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Naukowej Parku. 
Jeżeli planowane badania naukowe mają być związane z odstępstwem od zakazów, wymienionych w  ustawie o ochronie przyrody, takich jak np. chwytanie dziko żyjących zwierząt czy konieczność poruszania się po drogach nieudostępnionych, osoba prowadząca badania powinna posiadać osobną zgodę,  wydawaną przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Karta Badań Naukowych