Idź do

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych pozyskanych na podstawie systemu monitoringu wizyjnego jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez system monitoringu wizyjnego oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu wizyjnego jest art.6 ust.1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrona mienia i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 4. Monitoring za pomocą kamer przemysłowych obejmuje teren wokół Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego oraz budynku gospodarczego w Słońsku, w tym strefę parkingu a także obszar pomieszczenia wewnątrz budynków:
  1. Ośrodek Muzealno-Edukacyjny: holl, szatnia (sklep-informacja), w którym znajdują się szafki depozytowe),przejście służbowe, magazyn, zespół sal konferencyjnych, poczekalnia, wystawy, sala ćwiczeń;
  2. Budynek gospodarczy (garaż): magazyn sprzętu rolniczego,
 5. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu bez rejestracji dźwięku oraz będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż 90 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa- do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do nagrań na podstawie art.15 RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO a także prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas na podstawie  18 RODO. Z prawa dostępu do nagrań na podstawie monitoringu wizyjnego można skorzystać tylko w uzasadnionych przypadkach kontaktując się z administratorem danych. Wgląd do nagrań z udziałem własnym możliwy jest wyłącznie w siedzibie  Parku Narodowego „Ujście Warty”.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy stwierdzi, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 8. Odbiorcą danych na podstawie systemu monitoringu wizyjnego mogą być jedynie uprawnione podmioty prowadzące postępowanie na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. Policja, Sąd) oraz podmioty działające na podstawie przepisów szczególnych (np. firmy ubezpieczeniowe) na podstawie uzasadnionego wniosku z prośbą o udostępnienie nagrania złożonego do administratora danych przez te podmioty a także podmioty, którym PNUW udostępnia dane na podstawie stosowanych umów, np. serwis systemu monitoringu wizyjnego.
 9. W stosunku do danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez fotopułapki

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia  2016 roku informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych pochodzących z fotopułapek – urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez fotopułapki oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Pana/Pani dane w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. fotopułapka – przetwarzane będą w celu ochrony przyrody, w tym zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone administratorowi.
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań z fotopułapek mogą być przekazywane :
  1. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo zarejestrowania zdarzenia dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego PNUW powiadamia i udostępnia nagrania organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. dostęp do danych będzie również przysługiwał upoważnionym pracownikom Ochrony Przyrody oraz pracownikom Posterunku Straży Parku.
 5. Zarejestrowane zdarzenia z udziałem ludzi przekazywane są niezwłocznie do Straży Parku na nośniku (płyta CD), gdzie są przechowywane przez maksymalnie 90 dni, po czym ulegają trwałemu zniszczeniu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przed terminem usunięcia, o którym mowa w pkt. 6.
 7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe pozyskane z nagrań przez fotopułapki nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).