Idź do

Ryby

Wody Parku Narodowego „Ujście Warty” są bogate w ryby. Ma na to wpływ m.in. bardzo urozmaicona sieć cieków i zbiorników wodnych. Składają się na nią: rzeki, liczne kanały, rowy melioracyjne, starorzecza oraz rozlewiska. W Parku występuje duża różnorodność siedlisk, bogata, zróżnicowana roślinność oraz różne rodzaje podłoża. Wody Parku mają połączenie z innymi ciekami (np. z Odrą, Drawą). Wszystko to powoduje, że są one korzystne do życia dla wielu gatunków ryb. Dotychczas stwierdzono ich tu 35 gatunków, w tym prawdopodobnie 23 odbywają na terenie Parku tarło.

Najwięcej jest gatunków z rodziny karpiowatych. Najczęściej występują krąp i płoć. Liczne są również: leszcz, wzdręga, karaś srebrzysty, kleń i jaź. Spotyka się też jedne z większych polskich ryb - karpie pełnołuskie. Żyje tu również boleń - jedyny drapieżnik z rodziny karpiowatych.

Z rodziny ryb drapieżnych, licznie występuje w rozlewiskach Warty szczupak. Bogate w pokarm, płytkie wody, stanowią dla tego gatunku idealne miejsca do rozrodu oraz żerowania. Inne ryby drapieżne, występujące w Parku to: okoń i sandacz. Żyje tu także największy, krajowy, gatunek ryby – sum europejski. W tutejszych wodach można spotkać także przedstawiciela rzędu dorszokształtnych – miętusa. Ta ryba znajduje dobre warunki żerowania na piaszczystym i kamienistym dnie Warty. Kanał Maszówek (Stara Warta) to miejsce występowania silnej populacji okonia oraz płoci.  W leniwym nurcie tego kanału występują inne ryby karpiowate np.: lin i karaś złocisty. Głównie w Postomi żyje różanka, ryba wykorzystująca do rozrodu małże.

W wodach Parku występują ryby objęte w Polsce częściową ochroną gatunkową. Są to: różanka, koza pospolita, śliz pospolity oraz piskorz. Ten ostatni został  również umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Do rzadszych gatunków należy certa oraz jesiotr ostronosy. W Warcie, w okresie swoich wędrówek, mogą pojawiać się łososie szlachetne (atlantyckie) i trocie wędrowne.