Idź do

Polityka przetwarzania danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Administratora – Park Narodowy „Ujście Warty” gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”).
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Park Narodowy „Ujście Warty”.
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Park Narodowy „Ujście Warty”:

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość. Park Narodowy „Ujście Warty” przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Ograniczenie celu. Park Narodowy „Ujście Warty” zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Minimalizacja danych. Park Narodowy „Ujście Warty” przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.
 4. Ograniczenie przechowywania. Park Narodowy „Ujście Warty” przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 5. Prawidłowość danych. Park Narodowy „Ujście Warty” zapewnia, aby dane osobowe były prawidłowe i razie potrzeby aktualizowane. Dyrektor Parku podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.
 6. Integralność i poufność. Park Narodowy „Ujście Warty” przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Prawa podmiotów danych. Park Narodowy „Ujście Warty” respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.
 8. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania. Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 9. Domyślna ochrona danych. Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.
 10. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Dyrektor Parku wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 11. Rozliczalność. Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Administratora, ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.
 12. Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Park Narodowy „Ujście Warty” powołał inspektora ochrony danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie podmiotowej Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz na stronie BIP w sekcji „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, 95 7524027, e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Dane kontaktowe do INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: adres e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub adres siedziby wskazany powyżej w pkt.1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością ustawową i statutową Parku Narodowego „Ujście Warty” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ,b),c),e), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – powyższy warunek nie ma zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego w ramach realizacji zadań organu ochrony przyrody, którym jest Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”.
 4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, np. usługi informatyczne;
  3. podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
  4. podmioty lub osoby, które świadczą na rzecz Parku Narodowego „Ujście Warty” usługi w związku z  zawartą umową, np. usługi doradcze, pocztowe, itp.
 5. Dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 7. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
Wnioski w powyższym zakresie można składać pisemnie na adres Parku Narodowego „Ujście Warty” lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt.1 i pkt.2 niniejszej klauzuli.
 1. Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa– o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 2. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy ich żądania może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym konsekwencjami niepodania danych mogą być m.in. niemożność prawidłowej realizacji umowy, niemożność zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych opierać się może na podstawie wyrażonej zgody, przez osobę, której dane dotyczą, w celach zawartych w treści zgody.
 3. Dane osobowe, których administratorem jest Park Narodowy „Ujście Warty” nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Pani Marta Krajewska Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Parku Narodowym „Ujście Warty”

Kontakt do IOD poprzez:
 1. e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl
 2. listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób kontaktujących się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Parku Narodowym „Ujście Warty”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. 95 7524027, e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  2. powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia.
Wycofanie zgody odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowego wniosku dostępnego na stronie podmiotowej Parku Narodowego „Ujście Warty” w sekcji PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, który po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. 2 niniejszej klauzuli  lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.

9. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania: Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciała-by/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Prawa osób

Osobom fizycznym przysługują następujące prawa realizowane na wniosek, związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do informacji, w tym prawo do kopii danych (art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 • prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
 • prawo do niepodlegania automatycznym rozstrzygnięciom indywidualnym (art. 22 RODO).
Wniosek może zostać zgłoszony:
 • w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” – składany osobiście przez wnioskodawcę, a odbierany przez osoby upoważnione do przyjmowania wniosków i przeszkolone w tym zakresie;
 • elektronicznie, w szczególności na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@pnujsciewarty.gov.pl
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w postaci papierowej.
Aby dokładnie przeanalizować zgłoszenie oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie, Administrator przyjął, że rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W tym terminie zostanie wysłane powiadomienie do wnioskodawcy. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, wskazany powyżej termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator powiadomi wnioskodawcę o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyny opóźnienia.
 • Wnioski są wolne od opłat za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 (poniżej).
 • Park będzie uprawniony do pobrania opłaty od wniosku w szczególności w sytuacji, gdy wniosek:
  • został zgłoszony przed upływem 3 miesięcy od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę żądania tego samego rodzaju, przy czym ograniczenie to nie dotyczy prawa do sprostowania danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych ani prawa do sprzeciwu;
  • obejmuje żądanie udzielenia odpowiedzi na szczególnym nośniku lub formacie odpowiedzi, jeżeli nie odpowiada on standardowemu formatowi przyjętemu przez Park Narodowy „Ujście Warty”;
  • został sporządzony w języku innym niż język, który jest standardowo używany przez Park Narodowy „Ujście Warty” w komunikacji z klientami /kontrahentami;
  • wymaga znacznego zaangażowania zasobów ludzkich lub środków niezbędnych do prawidłowego wykonania wniosku w stopniu zakłócającym normalną działalność Parku Narodowego „Ujście Warty”;
  • ma zostać zrealizowany w szczególnym trybie jak np. odpowiedź przesłana kurierem;
  • składany jest ponownie przed upływem 3 miesięcy po tym, jak uprzednie takie samo żądanie zostało wycofane.
 • Opłata, o której mowa w ust. 4) powyżej będzie uwzględniać w szczególności: administracyjne koszty udzielenia odpowiedzi na wniosek, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, w tym w szczególności koszty kuriera, tłumacza, zakupu i dostosowania nośnika, wykonania nagrania dźwiękowego.
 • Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4 powyżej, ustala Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”.
 • W przypadku, gdy Park Narodowy „Ujście Warty” jest uprawniony do pobrania opłaty, o której mowa w ust. 4) powyżej, Park rozpocznie realizację wniosku, po jej wniesieniu.
Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy powołanego przez Park Narodowy „Ujście Warty” Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dotycząca jego realizacji skierowana do wnioskodawcy.

Jednocześnie informujemy, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania, w szczególności, gdy:
 • wniosek jest nieuzasadniony, szczególnie, gdy pozytywne załatwienie wniosku jest prawnie niedopuszczalne lub niewymagane;
 • wniosek jest nadmierny, szczególnie jest składany ustawicznie, co oznacza wniosek składany częściej niż raz na 3 miesiące w tej samej kategorii sprawy;
 • wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę pomimo wezwania wysłanego do wnioskodawcy;
 • wniosek wskazuje na szczególny nośnik lub format odpowiedzi, który nie odpowiada standardowym formatom;
 • wniosek złożony został w innym języku niż język używany w komunikacji Parku Narodowego „ Ujście Warty” z klientami/kontrahentami;
 • realizacja żądania mogłaby spowodować ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej;
 • wniosek obejmuje żądanie wydania kopii danych lub przeniesienia danych w języku innym niż język, w jakim dane są przetwarzane przez Park Narodowy „Ujście Warty”;
 • przesłanie danych innemu administratorowi w odpowiedzi na wniosek o przeniesienie danych osobowych nie jest technicznie możliwe.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta/Kontrahenta

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia  2016 roku informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, reprezentowany przez Dyrektora Parku, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Park Narodowy  „Ujście Warty” Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu związanym z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO w celu trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz w przypadku ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty świadczące usługi na podstawie zawartej umowy powierzenia lub współpracujące z Parkiem Narodowym „Ujście Warty” oraz Sądy lub inne podmioty legitymujące się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres  niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1 lub pkt. 2.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych, w zależności od podstawy ich żądania, może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym konsekwencjami niepodania danych do celów zawarcia umowy może być m. in. niemożność prawidłowej realizacji umowy, niemożność zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia  2016 roku informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, reprezentowany przez Dyrektora Parku, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją swoich praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@pnujsiewarty.gov.pl  lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a następnie będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym złożono wniosek.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie upoważnione podmioty na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora. Odbiorcą danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez Park Narodowy „Ujście Warty”, mogą tez być podmioty współpracujące z administratorem (np. obsługa prawna) a także podmioty przetwarzające na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna), z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu przechowywania lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.
 
Klauzula informacyjna internetowej sprzedaży biletów do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty”

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie internetowej sprzedaży biletów jest Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, reprezentowany przez Dyrektora Parku.
 2. W Parku Narodowym „Ujście Warty” został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z korzystaniem przez użytkowników z systemu internetowej sprzedaży biletów do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach związanych z realizacją umowy zakupu biletów, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie nr telefonu, a w przypadku wystawienia faktury VAT: nazwa, adres, adres-mail oraz opcjonalnie nr telefonu na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane osobowe przetwarzane będą dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Park Narodowy „Ujście Warty” w celu rozpatrywania reklamacji/zwrotu oraz dochodzenia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu internetowej sprzedaży biletów mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Parku Narodowego „Ujście Warty” usługi prawne, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innych organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca lub elektroniczną (wiadomość e-mail na adres iod@pnujsciewarty.gov.pl).
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sporządzania z nich kopii;
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3. w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celu świadczenia usługi, w tym korzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów, a także w celu rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Park Narodowy „Ujście Warty” może być  niemożność  świadczenia usługi przez system internetowej sprzedaży biletów oraz brak możliwości rozpatrzenia reklamacji/zwrotu.

Regulamin imprez Parku Narodowego "Ujście Warty"

Postanowienia ogólne:
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Parku Narodowym „Ujście Warty”, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, tel. 95 7524027, e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 2. Przez imprezę rozumie się imprezy publiczne, wystawy otwarte, wykłady otwarte, konkursy, dni otwarte, szkolenia, warsztaty, wycieczki oraz wszelkie inne spotkania oraz kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy
Zgłoszenie uczestnictwa:
 1. Zgłoszenia uczestnictwa, o ile istnieje taka potrzeba, należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Każdy organizowany przez Park konkurs może posiadać odrębny regulamin. W przypadku jego braku obowiązują zasady ogólne z niniejszego regulaminu.
 3. Liczba uczestników imprezy może być ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
Zmiany terminu imprezy:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania bądź przesunięcia terminu imprezy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
Opłaty za imprezy i warunki płatności:
 1. Imprezy są bezpłatne.
 2. W przypadku zorganizowana imprez odpłatnych Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o tym fakcie.
Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000.):
 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez jest Organizator – Park Narodowy „Ujście Warty”. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe o których mowa w pkt. II ust. 1, 2 pobierane będą dobrowolnie i wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji danej imprezy. Podane przez Uczestnika dane będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w celach prawidłowej realizacji imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 3. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych uczestnika do momentu jej wycofania.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pisemnie na adres siedziby Administratora, pod adresem poczty elektronicznej: iod@pnujsciewarty.org.pl
 6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane uczestników zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm.), przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743 z późn. zm.) Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Parku Narodowego „Ujście Warty”.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, uczestnik imprezy posiada prawo do żądania od administratora:
  1. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez uczestnika imprezy zgody, a ponadto, uczestnik imprezy posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na ww. potrzeby.
  3. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  4. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 8. Gdy Uczestnik imprezy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 10. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora (www.pnujsciewarty.gov.pl, www.facebook.com/PNUjscieWarty), w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach podmiotów współpracujących w zakresie promocyjno-informacyjnym Parku, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Odpowiedzialność:
 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych - bez zgody Organizatora i wykładowcy.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
Zmiany.
 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie - stałe lub tymczasowe - zostaną opublikowane na stronie www.pnujsciewarty.gov.pl