Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Parku Narodowego "Ujście Warty"Wstęp Deklaracji

Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Parku Narodowego "Ujście Warty" - pnuw.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: Data publikacji strony internetowej: 30.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.02.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

  • Niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem.
  • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: Deklarację sporządzono dnia: 20.12.2023
Data ostatniego przeglądu deklaracji: Data ostatniego przeglądu deklaracji: 07.02.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca e-mail sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl tel. 95 752 40 27
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Dorota Wypychowska , e-mail dorota.wypychowska@pnujsciewarty.gov.pl , telefon 95 752 40 26
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Dorotą Wypychowską, e-mail: dorota.wypychowska@pnujsciewarty.gov.pl , tel. +48 95 752 40 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Parku i Ośrodek Edukacyjny w Chyrzynie

Siedziba Parku Narodowego „Ujście Warty” i jednocześnie ośrodek edukacyjny mieszczą się w Chyrzynie. Jest to osada przy drodze krajowej nr 22, około 3 km od Kostrzyna nad Odrą. Dojazd do Chyrzyna jest możliwy wyłącznie komunikacją prywatną. Nie prowadzi do niego z Kostrzyna ścieżka rowerowa ani chodnik. Przy wjeździe do Chyrzyna znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu, osoby poruszające się na wózkach, mogą podjechać do wejścia głównego budynku podjazdem, okrążającym budynek z lewej strony. Trasa jest oznakowana. Sam budynek nie ma przystosowań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach możliwe jest przy pomocy osób trzecich, np. pracowników Parku - trzeba ręcznie otworzyć drugie skrzydło drzwi wejściowych. Przy drzwiach zamontowano dzwonek przywołujący pracownika. Po wejściu do budynku, do sekretariatu prowadzą drzwi po prawej stronie. Na wprost wejścia, na ścianie, jest zawieszona tyflografika z mapą Parku. Drzwi w lewo prowadzą na holl i stąd do sali dydaktycznej. Jest możliwość wjazdu wózkami na salę. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przejście do piwnic (sale edukacyjne) oraz do biur na piętrze (księgowość i administracja) jest możliwe wyłącznie schodami. Brak wind i innych dostosowań dla niepełnosprawnych, w tym podjazdów, platform, informacji głosowych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.

Ośrodek Muzealno - Edukacyjny w Słońsku


Ośrodek Muzealno-Edukacyjny położony jest w Słońsku przy ul. 3-go Lutego 90. Jadąc od Kostrzyna nad Odrą, Ośrodek znajduje się po lewej stronie drogi krajowej nr 22. Dojazd możliwy jest tylko własnym środkiem transportu. Do Słońska nie kursuje z Kostrzyna na Odrą transport publiczny.

Z drogi krajowej wjeżdża się na parking, czynny w tych samych godzinach, co Ośrodek. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się naprzeciwko wejścia do Ośrodka i są od niego oddalone około 20 m. Po wejściu do hollu głównego,  z lewej strony znajduje się szatnia, kasa i punkt informacyjny.  

Budynek Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego pod względem architektonicznym pozbawiony jest barier dla osób z niepełnosprawnością. Przestrzeń wystawiennicza znajduje się na jednym poziomie. Ekspozycja jest bogata w interaktywne elementy dźwiękowe i dotykowe, co czyni ją przyjazną dla osób niedowidzących bądź niesłyszących. Wszystkie aplikacje na wystawie posiadają tryb dla osób niedowidzących. Z myślą o osobach niewidomych powstała specjalna ścieżka zwiedzania w audioprzewodniku. Część aplikacji została zamontowana na różnych wysokościach, w celu ułatwienia dostępu dzieciom i osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością. 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.

Przyrodniczy Ogród Zmysłów - ogródek dydaktyczny w Chyrzynie

Dojście do Ogrodu z parkingu przy siedzibie Parku. Dojazd dla osób na wózkach jest możliwy wjazdem dla samochodów służbowych. Przyrodniczy Ogród Zmysłów jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Ścieżki w Ogródku są wyłożone mineralnym podłożem umożliwiającym przejazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Jeden z przystanków: „Ogród Zmysłów” – ma specjalny tunel i poręcze, dzięki którym można oglądać zasadzone tam rośliny na wysokości wzroku.

Część tablic w Ogrodzie ma napisy w języku Braille’a, nie ma jednak przygotowanych dojść prowadzących osoby niewidome pomiędzy poszczególnymi przystankami.

Ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne

Ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne na terenie Parku nie mają specjalnych przystosowań dla osób z niepełnosprawnością.  
Po ścieżkach i szlakach Parku można się poruszać z psem asystującym. 
Sposób udostępniania poszczególnych ścieżek jest oznaczony czytelnymi piktogramami.
Na terenie Parku są umieszczone trzy toalety dla osób niepełnosprawnych:
miejsce postojowe przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim Szlakiem”
miejsce postojowe „Czarnowska Górka”
parking "Olszynki"

Aplikacje mobilne

Gra multimedialna „Odkrywca Parków Narodowych”

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilems.npexplorer
https://appgallery.huawei.com/#/app/C107350201
https://apps.apple.com/us/app/odkrywca-park%C3%B3w-narodowych/id6444285637

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.